• Разрешаване на казуси с проблемни имоти
  • Консултиране в сфертата на недвижимите имоти
  • Подготовка на документи при сделки с недвижими имоти – нотариални актове, предварителни договори, споразумения, замяна, дарения и др.
  • Управление на процеса на сделката или определени аспекти от него
  • Помощ при структурирането на сделки с недвижимости, както и при набирането на средства за извършването им
  • Насоки за съдържанието на договор за покупко-продажба
  • Съдействие и окомплектоване на документи свързани с промяна на кадастрална карта, създаване на идентификатор на недвижим имот, делба, преобразуване и др
  • Съдействие и изготвяне на необходими документи за покупка или продажба на недвижим имот, включително от публична продан или чрез банков кредит
  • Представителство на местни и чуждестранни лица пред данъчни и общински служби, АГКК, НАП и др.
  • Оптимизиране и управление на данъчни задължения
  • Консултантски и финансови услуги /без такива, за които е необходим лицензионен режим/

За повече информация, както и безплатна консултация, моля обърнете се към  фортеконсулт.нет