НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
 • Разрешаване на казуси с проблемни имоти
 • Консултиране в сфертата на недвижимите имоти
 • Подготовка на документи при сделки с недвижими имоти – нотариални актове, предварителни договори, споразумения, замяна, дарения и др.
 • Управление на процеса на сделката или определени аспекти от него
 • Помощ при структурирането на сделки с недвижимости, както и при набирането на средства за извършването им
 • Насоки за съдържанието на договор за покупко-продажба
 • Съдействие и окомплектоване на документи свързани с промяна на кадастрална карта, създаване на идентификатор на недвижим имот, делба, преобразуване и др
 • Съдействие и изготвяне на необходими документи за покупка или продажба на недвижим имот, включително от публична продан или чрез банков кредит
 • Представителство на местни и чуждестранни лица пред данъчни и общински служби, АГКК, НАП и др.
 • Оптимизиране и управление на данъчни задължения
 • Консултантски и финансови услуги /без такива, за които е необходим лицензионен режим/
ЗАСТРАХОВАНЕ 
 • Всички видове застраховки и застрахователни продукти. Работим с всички застрахователни компании на българския пазар
 • Индивидуален подход към всеки клиент – ние ще ви предложим оферти от няколко застрахователни компании и ще ви съдействаме да изберете най-подходящата за Вашите нужди след като подберем специфичните покрития и рискове с цел да оптимизираме разходите Ви, като ще ви напомняме при наближаващ падеж и/или изтичане на Вашата застраховка предварително, толкова време, колкото вие пожелаете.
 • Ние ще ви осигурим компетентна помощ при настъпване на застрахователно събитие с цел получаване на справедливо застрахователно съдействие
ФИНАНСОВИ И ПРАВНИ 
 • Помощ при проблемни кредити и лоша история в ЦКР /Централен кредитен регистър/
 • Установяванe на добри отношения с Вашата банка
 • Консултации и цялостно съдействие при процедури по сливания и придобивания, отделяне, разделяне, промяна на правната форма.
 • Промени в юридически лица
 • Заличаване на търговски дружества
 • Помощ при събиране на вземания
 • Помощ при избор на най-подходящата структура на Вашият бизнес: ЕТ, съвместно предприятие- АД, ЕООД, ООД
 • Вписвания и представителство в ЗОЗ, ЦРОЗ, Агенция по вписванията
 • Извършване на регистрационните процедури, както и подготовка и окомплектоване на документи свързани с Държавния търговски регистър, Национална агенция по приходите, Българска Народна Банка, Агенция по геодезия и кадастър, Местни данъци и такси, Патентно ведомство и др.
 • Изготвяне на всякакъв вид пълномощни, договори, декларации, спогодби и споразумения

Направете уговорка за безплатна консултация към Фортеконсулт.нет